недеља, 17 децембар 2017

Одобрење за прикључење

Објекат купца електричне енергије прикључује се на дистрибутивни електроенергетски систем под условом и на начин прописан Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке електричне енергије и Правилима о раду дистрибутивног електроенергетског система, а у складу са стандардима и техничким прописима који се односе на услове прикључења и коришћења електроенергетских објеката, уређаја и постројења.

Прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем врши се на основу Одобрења за прикључење, које издаје енергетски субјект на чији систем се прикључење врши. Одобрење је неопходно и за: повећање одобрене снаге у објекту који је већ прикључен на електроенергетски систем, раздвајање или спајање инсталација прикљученог објекта, као и за прикључење у случају искључења са система.

Законом је одређено да цео прикључак, укључујући и мерни уређај, припада дистрибутивном предузећу које је и одговорно за његову изградњу и одржавање, а трошкове прикључења сноси подносилац захтева за прикључење. Методологија коју је донела Агенција за енергетику Републике Србије, ближе утврђује критеријуме и начин одређивања трошкова прикључка електроенергетских објеката произвођача и објеката купаца на систем за дистрибуцију електричне енергије у складу са прописима који уређују обављање енергетских делатности и услови испоруке електричне енергије.

 

  

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev