недеља, 17 децембар 2017

Поступак издавања Одобрења за прикључење

 

 

Поступак издавања Одобрења за прикључење објекта је управни поступак на који се примењују одредбе Закона о општем управном поступку. Одобрење за прикључење је управни акт које се издаје у облику решења и којим се утврђују услови које је корисник дужан да испуни да би стекао право да његов енергетски објекат, уређај, постројење или инсталација буде прикључен на електроенергетски систем ради коришћења електричне енергије. Поступак се покреће захтевом физичког или правног лица, са одговарајућом документацијом.

Захтев за издавање одобрења за прикључење

Захтев се подноси на прописаном обрасцу, који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта. Уз захтев се прилаже и одговарајућа пратећа документација. Захтев се може попунити уз консултацију са службеним лицем ЕДБ.

Захтев садржи:

1. Податке о подносиоцу захтева:

• за физичка лица: лично име, пребивалиште, ЈМБГ, контакт телефон;
• за правна лица: пословно име односно назив, седиште, ПИБ, матични број, рачун, име одговорног лица, контакт телефон.

2. Податке о објекту за које се тражи прикључење:

• врста и намена објекта;
• адреса/локација објекта - место, улица и број, катастарска општина и катастарска парцела;
• укупан број станова/пословних јединица и осталих садржаја у објекту;
• начин загревања објекта;
• начин припреме топле воде;
• време за које се предвиђа прикључење објекта;
• карактер прикључка: трајни или привремени;
• подаци о мерном месту – укупна инсталисана снага, вршно оптерећење, трошила, напонски ниво и врсти и начину прикључења (трофазни, монофазни);
• годишња потрошња – планирана потрошња и вршна снага по месецима и по сменама, специфична трошила (у случају да је захтевана снага већа од 43,5 кW по једном мерном уређају);
• намена потрошње;
• напонски ниво.

Напомена:

У случају групног прикључка (више стамбених јединица) потребно је навести да ли је прибављена сагласност за прикључење на топловод или гасну мрежу – неопходан услов за прикључење.

Захтев мора бити:

• читко и уредно попуњен;
• потписан од стране подносиоца захтева лично, овлашћеног лица или одговорног лица.

Уз захтев је потребно приложити:

• доказ о уплати трошкова поступка;
• фотокопију личне карте подносиоца захтева, фотокопију личне карте лица које предаје захтев или извод из регистра за правно лице;
• и сва неопходна документа у зависности од поднетог захтева.

Напомена: 

• Копије документа морају бити оверене у општини.
• Управна решења и судске одлуке морају имати клаузулу правноснажности.
• Уверење о легализацији мора бити оригинал.
• Ако документ не гласи на име подносиоца захтева неопходно је доставити оверен доказ о вези између подносиоца захтева и лица на који исти гласи (нпр. уговор о продаји, уговор о поклону, оставинско решење...).

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev