недеља, 17 децембар 2017

Решење (одобрење за прикључење)

Након позитивног решавања захтева, у складу са Законом о општем управном поступку, "ЕДБ" д.о.о. издаје Одобрење за прикључење у облику решења. Решење којим се одобрава прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем између осталог садржи и:

 

- Податке о врсти објекта и намени потрошње;

- Одобрену снагу и вршно оптерећење;

- Врсту, начин и место прикључења;

- Ознаку електроенергетског објекта на који се врши прикључење;

- Мерно место и начин мерења испоручене електричне енергије;

- Трошкове прикључка;

- Друге обавезе корисника утврђене у складу са законом;

- Рок важења Одобрења за прикључење.

 


Решење се издаје са роком важења који одговара року изградње објекта, а најдуже 2 године од дана доношења решења. На захтев подносиоца рок важења решења може се продужити. Захтев за продужење се подноси најкасније 30 дана пре истека рока утврђеног решењем.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev