недеља, 17 децембар 2017

Трошкови прикључења 

» Ценовник трошкова прикључења

Трошкове прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем сноси подносилац захтева за прикључење. Висину трошкова утврђује енергетски субјект у складу са Методологијом о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електичне енергије и норматива за обрачун трошкова прикључка и јединичних трошкова за одређивање дела трошкова система насталих због прикључења објекта на систем које доноси електроенергетски субјект
Трошкови прикључка обухватају:

 • трошкове опреме, уређаја и материјала,
 • трошкове извођења радова,
 • трошкове израде пројекта, прибављања потребне документације >и стварања других услова за изградњу прикључка, и
 • део трошкова система насталих због прикључења објекта, а у зависности од одобрене снаге.

Део трошкова система насталих због прикључења објекта, обухвата трошкове обезбеђења капацитета у систему неопходних за сигурну испоруку електричне енергије корисцима, а плаћају се у зависности од одобрене снаге.

Ценовник прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије
Ценовник трошкова прикључка

У случају типског прикључка цена коју плаћа корисник система одговара упросеченим трошковима израде прикључка. Обрачунска величина за утврђивање трошкова типског прикључка на нисконапонску мрежу износи 15 метара. Упросечени трошкови типског прикључка срачунати су за све типове појединачних и групних прикључака зависно од начина прикључења на дистрибутивни електроенергетски систем (надземни, подземни и надземно-подземни прикључак) и обухватају:

 • трошкове употребљеног материјала по важећим ценама оствареним у поступцима јавних набавки из Ценовника електроматеријала и опреме Сектора набавке и магацинског пословања,
 • трошкове употребе механизације за монтажу прикључка, а према важећем ценовнику услуга транспортних средстава,
 • трошкове радова за монтажу прикључка, према просечној цени норма сата и важећих грађевинских норматива,
 • трошкове израде пројектне документације, према важећим нормативима рада и просечној цени норма сата и
 • трошкове прибављања потребних сагласности од других надлежних органа и институција.Трошкови типског прикључка се одређују према броју бројила (мерних места) и удаљености објекта од система.

За објекте чија је удаљеност од система мања или једнака 25 метара цена прикључка се одређује према прикључку од 15 метара.

За објекте чија је удаљеност од система већа од 25 метара цена прикључка се увећава и то сразмерно разлици удаљености објекта од система и дужине од 25 метара.

У случају да се утврди да прикључак није типски, тада се на основу техничког решења, норматива и ценовника формира спецификација трошкова.
Ценовник трошкова система насталих због прикључења објекта корисника
Трошкови система настали због прикључења објекта одређени су зависно од напонског нивоа мреже на коју се објекат прикључује, а за кориснике прикључене на нисконапонску мрежу и од начина мерења. Корисник надокнађује део трошкова система насталих због прикључења сразмерно јединичном трошку и одобреној снази прикључка.Само у случају индивидуалног прикључка на мрежу напонског нивоа 10кВ и 35кВ остављена је могућност да подносилац захтева самостално:

 • обезбеди опрему, уређаје и материјал,
 • изведе све потребне радове,
 • обезбеди израду пројеката, прибави потребну документацију и створи друге неопходне услове за изградњу прикључка, обавезан је да приложи Изјаву о томе. Изјава се добија и предаје на шалтеру ЕДБ на којем се узима и захтев.

Трошкови прикључка умањиће се кориснику система за оне трошкове радова, материјала, опреме и услуга које је сносио корисник система у вези са изградњом прикључка.

  

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev