недеља, 17 децембар 2017

Врсте захтева и неопходна документација

Објекат који се први пут прикључује

 • Акт о урбанистичким условима или извод из урбанистичког плана, односно информација о локацији;
 • Копија плана катастра непокретности (земљишта) из Републичког геодетског завода - РГЗ (не старији од 6 месеци);
 • Ситуација из идејног пројекта са уцртаним приступним путем, границом парцеле и објектом, позицијом места за мерно-разводни орман, за кабловску прикључну кутију и планираном трасом унутрашњег прикључка;
 • Сва неопходна документа у зависности од легалности објекта.

 

Прикључење легално изграђеног објекта

 • Оверена правноснажна грађевинска дозвола;
 • Оверено решење о кућном броју (када адреса није наведена у одобрењу за изградњу);
 • За прикључење више бројила потребно је доставити и оверен доказ о броју стамбених или других јединица.

 

Раздвајање - спајање инсталација у легално изграђеном објекту

 • Сва документа потребна за прикључење легално изграђеног објекта;
 • Последњи обрачун за бројило од кога се тражи раздвајање – спајање;
 • Оверен доказ о броју стамбених и других јединица (нпр. изјава овлашћеног пројектанта и његова лиценца или потврда надлежног општинског органа).

 

Прикључење стамбеног објекта у легализацији (захтев за легализацију поднет до 11.03.2010. године)

 • Оригинал потврде о пријави за легализацију;
 • Оверен доказ о власништву и праву коришћења парцеле на којој је објекат изграђен или оверен доказ о власништву објекта;
 • Оверено решење о кућном броју (уколико постоји);
 • Неопходна документа за објекат који се први пут прикључује (тачка 2.- 4.);
 • За прикључење објекта са више стамбених јединица неопходна је изјава овлашћеног пројектанта о намени објекта и броју стамбених јединица његова лиценца.

 

Раздвајање - спајање инсталација у објекту за који је поднет захтев за легализацију

 • Сва документа потребна за прикључење стамбеног објекта у легализацији;
 • Последњи обрачун за бројило од кога се тражи раздвајање – спајање;
 • Изјава овлашћеног пројектанта о намени објекта и броју стамбених јединица и његова лиценца.

 

Напомена:

 • Странке које су пријаву за легализацију поднеле после 11.03.2010. године, као и странке које су поднеле пријаву за пословни простор, не могу добити Одобрење за прикључење.
 • У наведеним случајевима могу се добити технички услови.
 • Прикључење ће бити могуће након окончања поступка легализације.

 

Појачање ангажоване снаге

 • Последњи обрачун електричне енергије на име подносиоца захтева.

 

Прикључење градилишта

 • Копија Одобрења за прикључење објекта који се гради;
 • Копија пратећег уговора;
 • Потврда о уплати трошкова прикључка објекта који се гради.

 

Напомена:

 • Део трошкова система не плаћа се за градилишни прикључак.

 


Поновно прикључење

 • Сва потребна документа као за објекат који се први пут прикључује;
 • ЕД број који се активира.

 

Напомена:

 • Део трошкова система не плаћа се код поновног прикључења.

 

Прикључење топлотне подстанице

 • Преглед главног пројекта електроинсталација топлотне подстанице (који издаје ЈКП "Београдске Електране", Служба за преглед пројеката);
 • Уговор са ЈКП "Београдске Електране";
 • Потврда о пријави радова коју издаје надлежни орган.

Напомена:

 • Односи се само на прикључење топлотних подстаница у постојећим објектима.

 

Прикључење пловног објекта
(ресторан на води, купатило, док, пристан, хангар за чамце и слично)

 • Пловидбена дозвола;
 • Одлука надлежног органа којом се одобрава постављање пловног објекта (са одређеним местом за постављање, подацима о власнику и врсти објекта).

 

Прикључење киоска

 • Правноснажно решење надлежног органа о заузећу јавне површине;
 • Решење о кућном броју (уколико постоји);
 • Сагласност на локацију објекта (добија се у ЕДБ-у, Служба техничке документације, Београд, Господар Јевремова 26-28, канцеларија број 403).

 

Прикључење хидрофора

 • Потврда надлежног општинског органа о пријави почетка извођења радова на изградњи помоћног објекта за постављање хидрофора;
 • Доказ о власништву или праву коришћења катастарске парцеле на којој се хидрофор поставља.

 

Продужење решења за прикључење

 • Решење које се продужава
 • Потврда о уплати трошкова прикључка;

Напомена:

 • Захтев за продужење рока важења решења (Одобрења за прикључење) подноси се најкасније 30 дана пре истека рока утврђеног решењем.
 • Документа која се прилажу могу бити копије.

 

Измена решења за прикључење

 • Оригинал решења (Одобрења за прикључење) за које се тражи измена;
 • Оригинал потврда о уплати трошкова прикључка;
 • Неопходни докази у зависности од тога која се измена тражи.

 

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev