недеља, 17 децембар 2017

Прикључење новог објекта

Корисник подноси захтев за издавање Решења (Одобрења) за прикључење новог индивидуалног објекта, који се добија и предаје на шалтеру ЕДБ, у улици Господар Јевремова 26-28 за уже градске општине, као и на шалтерима пословних објекта: Крњача, Барајево, Обреновац, Младеновац, Сопот и Гроцка, зависно од локације објекта.

Уз захтев се прилаже следећа документација:

• фотокопија личне карте подносиоца захтева, фотокопија личне карте лица које предаје захтев или извод из регистра за правно лице;

• доказ о уплати трошкова поступка (погледајте ценовник);

• и сва неопходна документа за прикључење новог објекта:

 

Објекат који се први пут прикључује

 • Акт о урбанистичким условима или извод из урбанистичког плана, односно информација о локацији;
 • Копија плана катастра непокретности (земљишта) из Републичког геодетског завода - РГЗ (не старији од 6 месеци);
 • Ситуација из идејног пројекта са уцртаним приступним путем, границом парцеле и објектом, позицијом места за мерно-разводни орман, за кабловску прикључну кутију и планираном трасом унутрашњег прикључка;
 • Сва неопходна документа у зависности од легалности објекта.

 

Прикључење легално изграђеног објекта

 • Оверена правноснажна грађевинска дозвола;
 • Оверено решење о кућном броју (када адреса није наведена у одобрењу за изградњу);
 • За прикључење више бројила потребно је доставити и оверен доказ о броју стамбених или других јединица;

 

Прикључење стамбеног објекта у легализацији
(захтев за легализацију поднет до 11.03.2010. године)

 • Оригинал потврде о пријави за легализацију;
 • Оверен доказ о власништву и праву коришћења парцеле на којој је објекат изграђен или оверен доказ о власништву објекта;
 • Оверено решење о кућном броју (уколико постоји);
 • Неопходна документа за објекат који се први пут прикључује (горе наведена);
 • За прикључење објекта са више стамбених јединица неопходна је изјава овлашћеног пројектанта о намени објекта и броју стамбених јединица његова лиценца;

 

Напомена:

• Копије документа морају бити оверене у општини.

• Управна решења и судске одлуке морају имати клаузулу правноснажности.

• Уверење о легализацији мора бити оригинал.

• Ако документ не гласи на име подносиоца захтева неопходно је доставити оверен доказ о вези између подносиоца захтева и лица на који исти гласи (нпр. уговор о продаји, уговор о поклону, оставинско решење...).

 

Опширније ...

 

 

 

 linija

ОГРАНЦИ

 

       ev